Garantiler
 • Harici Garanti
  • Harici garanti, yurtdışı ticari işlemlerde, yurtdışındaki muhataba verilmiş taahhütlerin yerine getirileceğini garanti eden geri dönülemez bir banka ödeme yükümlülüğüdür.
  • Yabancı para cinsinden, muhatabı yurtdışında yerleşik kişi / kurum olan malın teslimi, bir borcun ödenmesi, bir işin yapılması gibi konularda düzenlenen gayri nakit kredilerdir. Taahhüdün süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, talep edilen bedel bankamız tarafından ilk yazılı talebinde muhataba ödenir.
 • Kontrgaranti
  • Bir bankanın yapacağı bir ödemeyi başka bir bankanın güvencesi altına alması sonucu ödemeyi yapan bankanın güvenceyi veren bankaya bu ödemeyi gerçekleştireceğine dair güvence vermesidir.
 • Amir (Principal) : Teminat mektubunun düzenlenmesi için bankadan talepte bulunan taraftır.

  Lehtar(Beneficiary) : Teminat mektubunun hükmünden yararlanan kişi veya ihaleyi açan, krediyi kullanan taraftır.

  Garantör (Banka) : Garanti veren taraftır.

  Kontrgaran (banka) : Risk ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere bir bankadan teminat mektubu düzenlenmesini talep eden, işin yerine getirilmemesi halinde ödemeyi yapmaktan sorumlu olan taraftır.

  • Geçici Garanti Mektubu (Bid-Bond- Tender Guarantee)
  • Yerine Getirme (İfa) Garanti Mektubu (Performance Bond)
  • Ödeme Garantileri (Letter Of Indemnity) Geri Ödeme Garantisi / Avans Teminat Mektubu (Repayment Guarantee / Advance Payment Guarantee)İthalat Garantisi (Letter Of Indemnity In Case Of Nonpayment / Payment Guarantee)
  • Kredi Teminine Yönelik Garanti Mektubu
  • Diğer Garantiler: Alıkonulan Paranın Ödeme Garantisi (Retention Guarantee) Bakım Onarım Garantisi (Maintenance Guarantee) Kullanım Garantisi (Guarantee for Warranty Obligation / Warranty Bond)Gemi Kurtarma Garantisi (Bail Bond)Kambiyo Senedi Garantisi Veya Aval (Bill Guarantee
 • Stand-by Letter of Credit (Teminat Akreditifleri)

  Stand-by akreditifler teminat mektubu hükmünde olup, belli bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda bu durumu beyan eden muhatabın uygun tazmin talebine istinaden bankanın geri dönülemez ödeme yükümlülüğüdür.

  Ticari akreditif, şartlara uyulması ve ibraz edilen vesaik ile bunu kanıtlaması kaydı ile lehtara ödeme güvencesi sağlarken (performans) Stand-by, amirin şartlara uymadığının lehtar tarafından beyan edilmesi üzerine lehtara ödeme güvencesi sağlar (non- performance).

  • Stand-By akreditif çek, poliçe ya da beyan karşılığında kullanılabilen vesikalı bir kredidir.
  • Stand-By akreditiflere teminat mektuplarından farklı olarak teyit eklemek mümkündür.
  • Stand-By akreditifler Milletlerarası Ticaret Odası’nın UCP-600 veya ISP98 sayılı broşürlerine tabi olarak açılırlar. Ancak adı ve tanımlaması ne olursa olsun, yurtiçi veya uluslararası kullanıma ait bir stand-by veya diğer bir taahhüt bu kurallara açıkça değinmek suretiyle bu kurallara tabi kılınabilir. Bu kurallar amir yasa yasaklamadığı sürece amir yasanın tamamlayıcısıdır. Bu nedenle yasaların emredici hükümleri haricinde kalan hükümleri bu kurallar tarafından değiştirilebilir veya uygulama dışı bırakılabilir. Doğası itibariyle bir stand-by açıldığı andan itibaren dönülemez (Irrevocable), bağımsız (Independent), belgelere dayalı (Documentary), bağlayıcı (Binding) bir taahhüt olup bu niteliklerini belirtmesi gerekmez.
  • Amir (Applicant) : Stand-by akreditifin açılması için başvuruda bulunan taraftır.
  • Lehtar (Beneficiary) : İşi yaptıran, ihaleyi açan kişidir.
  • Stand-by Akreditifi Açan : Dış görünüş itibariyle standby akreditifin şartlarına uygun gözüken bir ibrazı kabul ederek karşılığında ödeme yapacağını “Uluslararası Teminat Akreditifi (Stand-by) Uygulamaları Kuralları, ISP 98” ve onların tamamlayıcısı durumundaki standart stand-by uygulaması uyarınca lehtara taahhüt eden kişidir.
  • Teyit Eden (Confirmer) : Stand-by akreditifi açanın teyit için görevlendirmesi üzerine bir stand-by altındaki ödeme talebini yerine getirmek için stand-by akreditifi açanın taahhüdüne kendi taahhüdünü ekleyen kişidir.
  • İş Günü(Business Day) : İlgili eylemin gerçekleştirileceği işyerinin normal olarak açık olduğu gün.
  • Banka İş günü (Banking day) : İlgili eylemin gerçekleştirileceği yerde ilgili bankanın normal olarak açık olduğu gün anlamına gelir.
  • Talep (Demand) : Kullanış yerine bağlı olarak, bir stand-by’ın paraya çevrilmesi için bir talep ya da böyle bir talebi yapan belge anlamına gelir.
  • Belge (Document) : Bizzat kâğıt veya elektronik ortam aracılığıyla ibrazları üzerine bir stand-by’ın şartlarına uygunluğu yönünden incelenebilecek durumda olan bir poliçe, talep, emre yazılı teslim belgesi, yatırım senedi, fatura, başarısızlık/temerrüt sertifikası veya bir olayı, yasayı, hakkı veya görüşü temsil eden diğer herhangi bir belge anlamına gelir.
  • Çekme (drawing) : Kullanılış yerine bağlı olarak, ibraz edilmiş bir talep veya yerine getirilmiş bir talep anlamına gelir.
  • Vade tarihi (Expiration Date) : Bir stand-by’da şarta bağlanan ve uygun ibrazın yapılacağı en son gün anlamına gelir. Kişi (person) tanımına gerçek kişi, ortaklık, anonim şirket, limited şirketi, devlet dairesi, banka, mutemet ve diğer herhangi bir yasal veya ticari tüzel kişi dahildir.
  • İbraz (Presentation) : Kullanış yerine göre bir stand-by altında incelenmek üzere belgelerin teslim edilmesi veya bu şekilde teslim edilen belgeler anlamına gelir.
  • İbraz Eden (Presenter) : Lehtar sıfatıyla veya lehtar adına veya görevli kişi olarak ibraz eylemini yapan kişidir.
  • İmza (Signature) : Bir belgenin gerçekliğini kanıtlamak amacıyla bir kişinin kullandığı veya benimsediği herhangi bir simgeyi kapsar.
  • Geçici Teminat Akreditifi (Bid/Bond/Tender Bond Stand-by) Amirin bir ihaleyi kazanması halinde o işe ait sözleşmeyi imzalama taahhüdünü güvence altına alır.
  • Kesin Teminat Akreditifi (Performans Stand-by) Para ödeme taahhüdü dışında, ilgili işin tamamlanmasında amirin başarısızlığı sonucu oluşan zarar-ziyanı karşılama amacı dahil bir eylemin yerine getirilmesi taahhüdünü güvence altına alır.
  • Avans Ödeme Teminat Akreditifi (Advance Payment / Downpayment Stand-by) Lehtar tarafından amire yapılan peşin ödemenin hesabının verilmesine ilişkin bir taahhüdü güvence altına alır.
  • Ticari Teminat Akreditifi (Commercial Stand-by) Mallar veya hizmetler için diğer yöntemlerle ödeme yapmaması halinde amirin ödeme taahhüdünü güvence altına alır.
  • Mali Teminat Akreditifi (Financial Stand-by) Ödünç alınmış paranın geri ödenmesi taahhüdünü kanıtlayan herhangi bir araç dahil, para ödeme taahhüdünü güvence altına alır.
  • Doğrudan Ödeme Teminat Akreditifi (Direct Pay Stand-by) İş konusu ödeme taahhüdünün vadesi geldiğinde ödeme yapılacağını doğrudan, yani bir ödememe hali (temerrüt) ile ilişki kurmadan güvence altına alır.
  • Sigorta Teminat Akreditifi (Insurance Stand-by) Amirin bir sigorta veya reasürans taahhüdünü güvence altına alır.
  • Kontrgaranti Olarak Açılan Teminat Akreditifi (Counter Stand-by) Kontrgaranti lehtarının ayrı ve bağımsız bir stand-by açmasını veya diğer bir taahhüde girmesini ister ve kendi kontrgarantisini vererek lehtarın riskini güvence altına alır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...