İthalat Ödeme Noktaları
 • Peşin İhracat
  • Mal bedelinin, ihracat gerçekleştirilmeden önce ihracatçı hesaplarına banka aracılığı ile ödenmesidir. İhracatçı mal bedelini tahsil ettikten sonra malları sevk eder.
 • Mal Mukabili İhracat
  • İhracatçı firmanın ön ödeme olmaksızın malları ve vesaiki direk ithalatçıya göndermesi ile tarafların öngördüğü zamanda ihracat bedelinin banka aracılığı ile geldiği bir tahsilat yöntemidir.
 • Vesaik Mukabili İhracat
  • İhracatçı firmanın talimatı ile malı temsil eden sevk belgelerinin / vesaikin tahsile gönderilerek banka aracılığı ile bedelinin talep edildiği bir tahsilat yöntemidir.
 • Kabul Kredili İhracat
  • İhracatçı firma ile ithalatçı firma arasında vadeli bir satış söz konusu olduğunda, İhracatçı firmanın talimatı ile vesaikin gönderilmesi draft/poliçeye ithalatçı tarafından kabul alınması ya da borçludan alınacak promissory note/bono karşılığı vesaikin teslimine istinaden bedelin vadede talep edilmesi yöntemidir.
  • Kabul Kredili ihracat, Vesaik Mukabili, Akreditifli veya Mal Mukabili olabilir.
 • İhracat Akreditifi
  • İthalatçının (amir) talebi ile ithalatçının bankası (amir banka) tarafından, akreditif şartlarına uygun vesaikin, belirtilen ibraz süresi içinde ihracatçı (lehtar) tarafından ibrazı karşılığında bedelin ödeneceğini taahhüt eden şartlı bir banka garantisidir.

Amir (Applicant) : Lehtar ile alım/satım sözleşmesini yaptıktan sonra aralarındaki sözleşmeye uygun olarak akreditifi açacak banka ile mutabakata varan ve akreditif açtırma talimatını vererek işlemi başlatan taraftır (Alıcı/İthalatçı).

Amir Banka (Issuing/Opening Bank) : Amirin bankası olup, amirden aldığı akreditif açtırma teklif mektubuna uygun olarak akreditifi metnini hazırlayan ve lehtara ihbar edilmek üzere gönderen bankadır. Amir bankanın lehtara karşı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Lehtar (Beneficiary) : Amir ile aralarındaki alım/satım sözleşmesine uygun olarak kendi lehine açılan akreditif konusu mal veya hizmeti ihraç edip akreditif şartlarına uygun vesaiki görevli bankaya ibraz ederek bedelini tahsil eden taraftır (Satıcı / İhracatçı).

İhbar Bankası (Advising Bank) : Akreditiflerin lehtarları genellikle amir bankanın bulunduğu ülkeler dışında bir ülkede bulunduğundan amirin önerisi dikkate alınarak akreditif metninde ihbar bankası olarak yer alan bankadır. Akreditifin doğru ve tam olduğundan emin olduktan sonra uygun bir şekilde lehtara ihbar eden bankadır.

Rambursman Bankası (Reimbursing Bank ) : Bazı akreditiflerde Amir Banka direkt ödeme yaparken bazı akreditiflerde araya koyacağı Rambursman Bankası/Hesap Muhabiri aracılığı ile ödeme yapabilir. Bu durumda akreditifte belirtilen Teyit Bankası / İhbar Bankasının ihracatçıya ödediği parayı talep ettiği amir bankanın hesap bankasıdır.

Teyit Bankası (Confirming Bank ) : Amir Bankanın talebi üzerine/verdiği yetkiye istinaden Amir Banka'nın riskini alarak teyidini ekleyen bankadır. İhracatçıya uygun vesaik karşılığında ödeme taahhüdünde bulunan bankadır.

Teyitsiz Akreditif ( without confirmation ) : İhracatçıya karşı ödeme yükümlülüğünde olan tek banka amir bankadır. Vesaik uygunluğuna karar verme ve ödeme yapma yetkisi sadece amir bankadadır.

Teyitli Akreditif ( confirmed / with confirmation ) : Akreditif açan (amir banka ) bankanın talebi üzerine, amir bankanın ödeme taahhüdüne ek olarak teyit bankasının da ödeme taahhüdünde bulunduğu akreditiflerdir. Akreditif şartlarına uygun vesaikin ibrazı halinde hem teyit bankası hem de amir banka ödeme konusunda ihracatçıya karşı yükümlülük altındadır.

Vesaik İbrazında Ödemeli Akreditif (Sight L/C) : Amir banka ve varsa teyit bankası ihracatçıya uygun vesaiki ibraz ettiğinde bedelinin ödeneceğini taahhüt eder.

Vadeli Akreditif (Deferred Payment L/C ) : Akreditif şartlarına uygun vesaikin ibraz edilmesi şartıyla, akreditif taraflarınca mutabık kalınan vadede ödemenin gerçekleştirildiği akreditif türüdür.

Kabul Kredili Akreditif (Acceptance L/C) : Vadeli akreditiften farkı lehtarın ödeme vadesi tarihini taşıyan bir poliçe keşide etmesidir. Poliçe teyitsiz akreditiflerde amir banka, teyitli akreditiflerde teyit bankası bankası üzerine çekilir.

Karışık Ödemeli Akreditif (Mixed Payment L/C) : Görüldüğünde ödeme, vadeli / kabul kredili ödeme ya da peşin ödeme koşullarının en az ikisini taşıyan akreditiflerdir.

Transferable(Devredilebilir) akreditif : Bu tür akreditifler ihracatçının aynı zamanda üretici olmayıp alım satım işlemine aracılık eden aracı konumunda ( trader ) olarak çalıştığı durumlarda kullanılır. Transfer edilebilir veya diğer ismi ile devredilebilir akreditifler, aracı ihracatçıların ( birinci lehtar ) kendi lehlerine açılmış olan akreditifleri, malları temin edecekleri kuruluş veya kuruluşlara ( ikinci lehtar ) devretmelerine olanak sağlamaktadırlar.

Back to Back Akreditif : İhracatçının lehine açılan akreditifin devredilebilir olmadığı zaman kullanılır. Karşılıklı akreditiflerde, ihracatçı firma lehine gelen akreditife dayanarak bu akreditifte öngörülen malların temini için üretici / tedarikçi firma adına yeni bir akreditif açılmaktadır. İhracat akreditifinin lehtarı ithalat akreditifinin amiri olarak yer alacaktır.

Revolving (Rotatif) Akreditif : İthalatçı ve ihracatçının uzun süreli ticari ilişkileri içerisinde olan ve birbirlerini bilen alıcı satıcıların uzun dönemli hep aynı şekilde tekrar eden yüklemeleri için tercih edilen akreditif çeşididir. Akreditif şartlarına göre akreditif tutarının tamamı veya bir kısmı kullanıldığında değişiklik yapılmasına gerek olmadan, aynı şartlarda ve önceden belirlenen miktar dahilinde yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif vadeye veya tutara göre yenilenebilmektedir.

Red clause Akreditif : Akreditif tutarının bir kısmının veya tamamının malların sevkiyatından önce avans şeklinde ihracatçıya ödendiği akreditif çeşididir.

Stand-by Akreditif : Bu akreditifler teminat mektubu hükmünde olup, diğer akreditiflerden en önemli farkı belirli bir hizmetin yerine getirilmemesi durumunda ödeme taahhüdü içeren akreditif çeşididir. Ticari akreditif, şartlara uyulması ve ibraz edilen vesaik ile bunu kanıtlaması kaydı ile lehtara ödeme güvencesi sağlarken (performans) Stand-by, amirin şartlara uymadığının lehtar tarafından beyan edilmesi üzerine lehtara ödeme güvencesi sağlar (non- performance).

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...