Kar Dağıtım Politikası

Kâr Dağıtım Politikası

Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...