İç Denetim, İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi

İç Denetim, İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi

DenizBank’ta iç denetim, iç kontrol, uyum ve risk yönetimi faaliyetleri, görev ve sorumlulukları ayrıştırılmıştır. Faaliyetler, Denetim Komitesi’nin de üyesi olan bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı ile Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından uluslararası genel kabul görmüş denetim standartları ile ülke içi mevzuat esas alınmak ve Banka’nın ve Grubun gereksinimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yerine getirilmektedir.

İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, UYUM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

DenizBank’ta iç denetim, iç kontrol, uyum ve risk yönetimi faaliyetleri, görev ve sorumlulukları ayrıştırılmıştır. Faaliyetler, Denetim Komitesi’nin de üyesi olan bir Yönetim Kurulu üyesine bağlı olarak; Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı ile Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından uluslararası genel kabul görmüş denetim standartları ile ülke içi mevzuat esas alınmak ve Banka’nın ve Grubun gereksinimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle yerine getirilmektedir.

İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı

İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı, Grubun faaliyetlerinin etkin, verimli bir şekilde yasal düzenlemelere, Banka içi mevzuata uygun olarak yürütülmesini, operasyonel ve diğer risklerin azaltılmasını, muhasebe, finansal raporlama ve bilgi sistemlerinin güvenilirliğinin, bütünlüğünün sağlanması amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Yönetim Kurulu’na/Denetim Komitesi’ne raporlama yapmaktadır.

İç kontrol ve uyum çalışmaları; faaliyetlere ilişkin kontrollerin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini incelemek ve değerlendirmek üzere iç kontrol ve uyum personeli tarafından merkezden ve şubelerimizde belirli periyodlarda bağımsız olarak yürütülen kontrol ve raporlama faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Banka ile konsolidasyona tabi yurt içi ve dışı iştirakler ve yurt dışı şubelerle iç kontrol ve uyum konularında koordinasyonu ve rutin raporlama akışını sağlamak da bu görev kapsamındadır.

İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı; faaliyetlerini, yasalar, yönetmelik, tebliğler ve iç mevzuat çerçevesinde yürütür. Denetim Komitesi, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı’nın faaliyetleri, konuları ve organizasyonu hakkında üçer aylık dönemlerde bilgilendirilir.

İç Kontrol Faaliyetleri

Şubeler Mali Kontrol Bölümü, Banka’nın kâr/zararını etkileyen işlemlerin muhasebe, işlem ve müşteri detayında analizi ve kontrolünü gerçekleştirmektedir. Ayrıca ilgili bölümler tarafından hazırlanıp BDDK, TCMB ve TMSF gibi resmi kurumlara gönderilen raporların kontrolü yapılmaktadır.

Şubeler İç Kontrol Bölümü tarafından risk bazlı yaklaşımla, altı aylık dönemler itibarıyla yılda iki defa kontrol planı oluşturularak; şubelerde, tüm iş kollarına ait kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şube ziyaretleri ile gerçekleştirilen kontrollerde, mevcut işlemlerin yasalara, Banka yönetmeliklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, iç kontrol ortamında aksama olup olmadığını tespit etmekte ve saptanan bulguları ilgili şube ve iş kolları ile paylaşarak izlemektedir.

Merkezi Kontroller Bölümü, şubelerde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin planlanan kontrol türüyle bağlantılı suistimale yönelik işlemlere ve Özel Bankacılık Merkezleri’nin işlemlerine yönelik merkezden kontroller gerçekleştirmektedir.

Fon Yönetimi ve ilgili Operasyon Bölümleri’nde yapılan işlemlerin finansal ve operasyonel yönden kontrolü Fon Yönetimi İç Kontrol Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.

İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı içerisindeki raporlama ve koordinasyonun sağlanması, idari ve organizasyonel işlerinin yürütülmesinde destek faaliyetleri ve iştiraklerin kontrolleri Temel Kontroller ve Destek Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Faaliyetlerin icrasına yönelik işlemlerin, iletişim kanallarının, bilgi sistemlerinin, bilgi güvenliği politikaları ile BT güvenlik politika, standart ve kılavuzların uyumluluğunun ve Cobit çerçevesi temel alınarak BT kontrollerinin gerçekleştirilmesi ise Kontrol Değerlendirmesi ve BT Kontrol Bölümü aracılığıyla sağlanmaktadır. Krediler ve Kredi Kartları Kontrol Bölümü tarafından Banka’da gerçekleştirilen kredi ve kartlı ödeme işlemlerinin kanun, yönetmelikler ve banka prosedürleriyle uyumu periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Uyum Faaliyetleri

Uyum Grubu, çalışmalarını;

  • Kurumsal Uyum Bölümü
  • Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bölümü

aracılığıyla sürdürmektedir.

Kurumsal Uyum Bölümü; temel uyum kurallarının belirlenmesi, uyum risklerinin yönetilmesinin koordinasyonu, grup standartlarına, yerel mevzuata uyumun sağlanması, iştirak ağında uyum açısından bilgi akışı ve raporlama düzeninin sağlanması, mevcut Kurumsal Uyum uygulamalarının Denizbank iştiraklerine dahil edilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bölümü; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun ile belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında müşteri işlemlerinin izlenmesi, riskli sektör ve ülke işlemleri için görüş/onay verilmesi, muhabirlik ilişkisi kurulan muhabir banka kontrollerini, şüpheli işlemlerin tespiti, takibi, kamu otoritesine raporlanması ve banka personeline sınıf içi ve bilgisayar üzerinden “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” ile ilgili eğitim verilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan müfettişler tarafından Grubun faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu denetlenmektedir. Müfettişlerin terfileri sınav ve performansa göre gerçekleştirilmektedir. Titiz bir seçim ve yoğun eğitim programı sürecinden geçerek göreve başlayan müfettişler, meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, bağımsız ve özenli bir biçimde iç denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun yanı sıra, Bankamız personelinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesine yönelik olarak da faaliyet göstermektedir. Teftiş Kurulu, iç denetim faaliyetlerini organizasyonel olarak beş bölüm altında yürütmektedir;

1-Genel Müdürlük Süreçlerinin ve İştiraklerin Denetimi

Yıllık risk değerlendirmesi yapılarak Genel Müdürlük birimlerinin süreçleri ile yurt içi ve yurt dışı iştiraklerin hem süreçlerinin hem de faaliyetlerinin mevzuat ve yönetmeliklere göre uygunluğu ile denetim sırasında yapılan tespitlerin belirlenen aksiyon planına göre takibi ve süreçlerin analizi yapılmaktadır.

2-Şube Denetimi

Şubelerin risk değerlendirmesi yapılarak yıllık şube denetim planları hazırlanmakta, şube faaliyetleri denetlenmekte ve saptanan bulgular, ilgili şubeler ve Genel Müdürlük birimleriyle paylaşılarak izlenmektedir.

3-İnceleme ve Soruşturmalar

Banka’nın uğradığı zararların nedenlerinin ve sorumlularının saptanması, oluşan zarar ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli soruşturmaların yürütülmesi, suistimalin erken tespiti ve önlenmesi ve personelin bu konuda bilgilendirilmesi ve eğitilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

4-Bilgi Sistemi Süreçlerinin Denetimi

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bilgi sistemi süreçlerinin Banka genel politikalarını destekleyecek şekilde yapılandırıldığını ve yasal mevzuat ile uyumlu bir şekilde yönetildiğini teminen denetim çalışmalarında bulunmaktadır.

5-Denetim Yönetim Ofisi

Teftiş Kurulu Başkanı’nın verdiği yetkiler dâhilinde DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun teftiş faaliyetlerine ilişkin gerekli planlama ve düzenlemenin yapılması ve en iyi araçların yanı sıra en iyi yöntemlerin tespitine katkıda bulunulması ve bu yönde gerekli raporların üretilmesi, yürütülen faaliyetlere ilişkin prosedürlerin hazırlanması, mevcut prosedürlerin güncellenmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Risk Yönetimi Grubu

Risk Yönetim Grubu, DenizBank’ın faaliyet stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan risk yönetimi konusunda kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Başta nakit akımlarının risk/getiri yapısı olmak üzere maruz kalınan veya kalınması muhtemel tüm risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve izlenmesi amacıyla Banka üst yönetimiyle Risk Yönetimi Grubu’nun belirlediği ve Yönetim Kurulu’nun onayladığı esaslar çerçevesinde gerekli politikalar ve uygulama usullerinin oluşturulup denetlenmesi ve raporlanması Grubun sorumluluğundadır.

Risk Yönetimi Grubu; gerek politika gerekse uygulama düzeyinde; sürecin niteliğine göre Denetim Komitesi, Aktif-Pasif Komitesi, Kredi Komitesi, Risk Komitesi ve İç Kontrol, Uyum ve Teftiş Kurulu ile koordineli olarak çalışmalar yürütmektedir;

  • Denetim Komitesi’ne ve Aktif-Pasif Komitesi’ne risk limitlerini tespit ve takip etme ve risk yönetim stratejileri geliştirme konusunda yol göstermesi açısından önem arz eden tüm risk analizlerinin belirli periyodlarda raporlamasını yapmaktadır.
  • Kredi riskinin takip, analiz, değerlendirme ve modellemeleri kredi tipine göre ilgili grupların kredi tahsis bölümleri, Kredi Komitesi, Risk Komitesi ve Risk Yönetimi Grubu tarafından gerçekleştirilmektedir. Kredi riskine ilişkin sonuçlar Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.
  • Operasyonel riskin yönetimi her bir iş biriminin kendi sorumluluğunda olmakla birlikte politikaların belirlenmesi, izleme ve raporlama faaliyetleri İç Kontrol, Uyum ve Teftiş Kurulu ile koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Değerlendirmeler Risk Komitesi’nde ve Denetim Komitesi’nde yapılmaktadır.

Risk yönetimi faaliyetleri; riskin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi süreçlerini içerir. Bu kapsamda, DenizBank’ın bankacılık faaliyetleri, riskin analiz edilmesi ve uygun limitler dahilinde izlenmesini amaçlayan risk yönetimi politikalarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak yürütülmektedir. DenizBank, başta Basel II olmak üzere uluslararası yol gösterici nitelikteki risk yönetimi ilkeleriyle uyumlu sistemler geliştirmeyi vazgeçilmez bir prensip olarak benimsemiştir.

Risk Yönetimi politikaları;

  • Piyasa Riski,
  • Basel II/Kredi Riski,
  • Likidite Riski,
  • Operasyonel Risk,
  • Yapısal Faiz Riski

türlerine göre oluşturulmuştur.

Piyasa Riski

DenizBank, para ve sermaye piyasalarında yürüttüğü faaliyetlerini, risk politikası ve limitleri çerçevesinde sürdürmektedir. Piyasa riskini, değişen piyasa koşullarına uyum sağlanmasına olanak tanıyan dinamik yapısıyla uluslararası düzeyde kabul edilen Riske Maruz Değer (RMD) yöntemi ile ölçmektedir. RMD, risk faktörlerinde meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle DenizBank ve finansal iştiraklerinin sahip olduğu portföy değerinde belirli bir zaman ve güven aralığında meydana gelebilecek kaybı ifade etmektedir. RMD analizleri senaryo analizleri ve stres testleri ile desteklenmektedir. Kullanılan yöntem, risk seviyesi belirlenirken değişen piyasa koşullarına uyum sağlanmasına olanak tanımaktadır. RMD hesaplamasında kullanılan modelin güvenilirliği dönemsel olarak geriye dönük testler uygulanmak suretiyle test edilmektedir.

DenizBank, para ve sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği alım-satım faaliyetlerine ilişkin risk politikalarını oluşturmuş ve riske dayalı limitler tesis etmiştir.

Basel II/Kredi Riski

Risk Yönetimi Grubu, BDDK’nın Basel II yönetmeliklerine uygun olarak 1. Yapısal Blok kapsamındaki yasal kredi risk ağırlıklı varlıkların hesaplamasını Mali İşler Grubu ile koordineli olarak yürütmektedir. 2. Yapısal Blok kapsamında, Bankamız plan ve senaryoları doğrultusunda yıllık genel stres testini hesaplamakta ve yıllık İçsel Sermaye Değerlendirme Süreci Raporu’nu Banka Yönetimi ve diğer bölümler ile koordineli olarak hazırlamaktadır. Basel II uyum çerçevesinde kredi riski içsel değerlendirme yöntemlerine uyum için gerekli kredi riski modellerinin geliştirilmesi çalışmalarına katılmakta ve veri altyapısı ile entegrasyonu çalışmalarını koordine etmektedir. Mevcut içsel kredi derecelendirme modellerinin çıktısı olan kredi derecelerinin kalite kontrolü ve raporlama sürecini üstlenmektedir.

Likidite Riski

DenizBank, Banka’nın her şart altında yeterli likidite ve rezerve sahip olması için, belirlenen limitler dahilinde likidite yeterliliğini izlemektedir. Likidite yeterliliği analiz edilirken; gerek piyasa koşullarında, gerekse müşteri davranışlarında meydana gelebilecek olumsuzluklar dikkate alınmaktadır. Oluşturulan kötü durum senaryoları karşısında mevcut likidite ve rezerv imkânlarının yeterliliği analiz edilmektedir.

Operasyonel Risk

DenizBank ve iştirakleri bünyesinde operasyonel risk taşıyan tüm faaliyetler, olayların nedenleri, etkileri, yapılan tahsilâtlar ve olayların tekrarını önleyici tedbirleri de içerecek bir şekilde kayıt altına alınmakta, dönemsel olarak üst yönetime sunulmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Potansiyel riskler, Risk ve Kontrol Öz Değerlendirmesi kapsamında ele alınarak risk azaltıcı tedbirlerin olaylar oluşmadan önce alınması sağlanmaktadır. İş Sürekliliği Programı, politikaların oluşturulması, uygulanması ve test aşamalarını kapsayacak şekilde koordine edilmektedir.

Yapısal Faiz Oranı Riski

Denizbank, Banka’nın bilanço yapısı nedeniyle maruz kaldığı yapısal faiz oranı riskini gelişmiş modeller kullanarak izlemekte ve belirlenen limitler aracılığıyla üstlenilen riskleri kontrol etmektedir. Banka’nın vade uyuşmazlığının net bugünkü değer ve gelirler üzerinde yaratacağı etkinin ölçülmesi amacıyla faiz duyarlılığı analizleri yapılmaktadır.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...