Görece az gelişmiş ancak büyüme potansiyeli yüksek bölgelere sağlanacak stratejik desteklerle, söz konusu bölgenin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılarak, kalkınmanın çevre merkezlere de yayılması ve iç göçün kendi bölgesi içinde tutulmasına KGF A.Ş. kefalet sağlamaktadır.

Hazine Müsteşarlığı Fonu

  • İşletme kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 60 ay olup, ödemesiz dönem azami 12 aydır.
  • Yatırım kredilerinde vade asgari 6 ay, azami 120 ay olup, ödemesiz dönem azami 36 aydır.
  • Kefalet verilen kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması durumunda bu sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Olarak güncellenmesi,

Her bir yararlanıcı/grup başına toplam kefalet limiti 12.000.000 TL’dir.

Kredi kullandırım esnasında bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden %0,03 (onbinde üç) KGF Kefalet Komisyonu tahsil edilmektedir.

  • Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
  • Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
  • Yararlanıcı ile yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte % 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
  • Firmanın yatırımına bağlı Yatırım Teşvik Belgesi var ise bu belge ile işlem yapılabilecektir, Yatırım Teşvik Belgesi olmaması durumunda firmanın ibraz ettiği Fizibilite Raporu kullanılacaktır.
  • Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 90 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin % 20’sini aşmaması şartıyla Kurum kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmiş olması,
  • Yararlanıcının Kredi Verene başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca üçüncü ve dördüncü grupta sınıflandırılan krediler hariç olmak üzere, aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...