Hisse Senedi Fiyatı

Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca faaliyet izinlerimizin yenilenmesine ve aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Bankamıza 15.01.2016 tarih ve BNK-025(066) sayılı yetki belgesi verilmiştir.

Talep Edilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar İzni var. -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var. -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni var. -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var. -
vi. Diğer türev araçlar İzni var. -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var. -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar İzni var. -
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar -
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var.
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri -
iv. Paya dayalı türev araçlar -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var.
vi. Diğer türev araçlar İzni var.
IV. Bireysel P.Yöneticiliği Faaliyeti -
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti -
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti -
6.1. Aracılık yüklenimi -
6.2. En iyi gayret aracılığı -
VII. Saklama Hizmeti -
7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var.
7.2. Genel Saklama Hizmeti İzni var.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, genel nitelikte yapılan işlemleri kapsamaktadır. Buna ek olarak, işlem yapılacak ürünlere özel risklerin bildirildiği “Ürün Bilgi Formları” sözleşmelerle birlikte matbu olarak ya da elektronik ortamda sunulacaktır.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu aşağıda yer almaktadır.

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 numaralı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususlara önemle dikkatinizi çekmek isteriz.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin “Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası ilgili yatırım Kuruluşularını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız Hesap ve bu Hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için her türlü sermaye piyasası mevzuatı ve idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız -yapacağınız işlemin türüne göre- yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında ilgili yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı, bu Formun, Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu kabul ve beyan ederim.

DenizBank A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Emir İletimine Aracılık Faaliyet İzni kapsamında DenizYatırım Menkul Kıymetler A.Ş. lehine faaliyet göstermektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

DenizBank A.Ş., 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73.maddesi “Sırların Saklanması” hükmünde ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan müşteri hesaplarına ilişkin gizlilik yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Müşterilerimize ait tüm bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde saklanmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır.

Emir İletimi

İlgili Yatırım Kuruluşu, Müşteri’den yazılı ya da İlgili Yatırım Kuruluşu’nun kabul etmesi şartıyla sözlü olarak Emir kabul edebilir. Müşteri, Emrinin Mevzuat ve Piyasa Kuralları uyarınca emirlerde bulunması gerekli görülen asgari bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesinden sorumludur.

Müşteriden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanılmak suretiyle, Elektronik Ortamda ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın Emir alınabilir. Bu Emirler genel hükümler açısından sözlü Emir niteliğindedir.

Müşteri, Emirlerini ancak İlgili Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteriye bildirilen faks numarasını kullanmak suretiyle İlgili Yatırım Kuruluşu’na iletebilir. İlgili Yatırım Kuruluşu faksla ilettiği talimatın güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sebeple şüphe duyarsa, aslını talep etme ve/veya faksla ilettiği talimatını yerine getirmeme hakkına sahiptir. Müşteri faksla ileteceği talimatların bütün sonuçlarını kabul etmiş ve bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir.

İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesi

İlgili Yatırım kuruluşu, alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında Müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak Emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde Müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde Emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

İlgili Yatırım Kuruluşu tüm Emirlerin doğruluğunu onaylama ve kendi istek ve iradesiyle tüm Emirleri Müşteri’ye bildirmek suretiyle reddetme hakkına sahiptir.

İlgili Yatırım Kuruluşu Emrin üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, Yatırım Kuruluşu’nda mevcut olan imza örneğinden farklı olması, Emirdeki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, Emrin yerine getirilmesinde Müşteri Hesabının uygun olmaması veya Emrin yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, ilgili Yatırım Kuruluşu’nun mesai saatleri dışında olması vb) ortaya çıkması halinde de iletilen Emri yerine getirmeyebilir.

Müşteriden ayrıca bir talimat alınmasına gerek olmaksızın; gerçekleştirilen işlemlerde, Alım Bedeli Müşteri’nin borcuna; Satım Bedeli Müşteri’nin alacağına işlenir. Tahakkuk eden Komisyon, diğer ücret ve giderler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri’nin borcuna işlenir.

İlgili Yatırım Kuruluşu, Müşteriden ayrıca talimat alınmasına gerek olmaksızın gerçekleşen işlemlerin Tasfiye ve takasına ilişkin tutarları Müşteri’nin Aracı Kurum ve/veya Banka nezdindeki Hesaplarından re’sen tahsil etmek yetkisine sahiptir. Müşteri’nin hesaben yaptığı ödemelerde meydana gelebilecek gecikmelerden Müşteri sorumludur.

Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için (tezgahüstü piyasa ürünleri, kaldıraçlı alım satım ürünleri vs.) ilişkin fiyat kotasyonları, verilen anlık alım satım fiyat teklifleri yurt içi ve/veya yurt dışı aracı kuruluşlardan elde edilerek müşterilere sunulur.

Bankamız müşterileri İnternet Bankacılığı aracılığıyla görüntüleme ve işlem yapabilmektedirler. Müşteriler, elektronik ortamda pay senedi, yatırım fonu ve SGMK işlemleri yapabilmektedirler.

Hesap ekstreleri başta olmak üzere III-45.1 Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ile düzenlenen bildirimler ve teminat tamamlama çağrıları elektronik ortamda müşterilerimize iletilmektedir.

www.borsaistanbul.com

www.fonturkey.com.tr

http://www.denizbank.com/birikim-yonetimi/

web adreslerinden sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Seri III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği ve Seri III-37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde yer alan, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.

III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.

III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması/talimat alınması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “yerindelik testi” başlıklı 40. maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak; - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı, - Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.

III-39-1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır.

Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

İşbu “Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Notu” Müşteri’ye, Denizbank A.Ş. ile imzaladığı Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi’nin eki olarak sunulmuştur. Olağanüstü hal ve acil durumlarda, Denizbank Finansal Hizmetler Grubunun Torun Tower binasında, can ve mal kaybını en aza indirmek, alınacak acil önlemleri ortaya koymak, beklenmedik olaylara önceden hazırlıklı olmak için gerekli olan durum ve davranışları organize etmek, acil durumda ilk yapılacakları organizeli bir şekilde yönetmek, personelin işletmeyi tahliyesi, acil durum ekipmanlarının hazır halde tutulması için gerekli bakımların yapılmasını fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine yönelik alınacak acil tedbirlerin tanımlanmasını amacıyla acil durum eylem prosedürü oluşturulmuştur. Tüm DFHG personeli, oluşturulan prosedür kapsamında, işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Bu kapsamda, işlemlerin aksamamasını teminen “Kritik Personel Listeleri” belirlenmiştir. Ek olarak, acil durumların meydana gelmesi durumunda, işlemlerin aksamamasını teminen, birim/bölümlerin çalışabileceği alternatif lokasyonlar belirlenmiştir. Denizbank sistemince kullanılan sunucular Denizbank Torun Tower lokasyonunda bulunmaktadır. Denizbank Torun Tower lokasyonunda oluşabilecek olası bir acil durumda, işlemlerin aksamamasını teminen sunucu yedekleri, Ankara’da yer alan Olağanüstü Durum Merkezi’nde saklanmaktadır. Olağanüstü Durum Merkezi’nde yer alan yedek dosyalar üzerinden işlemlerin aksamadan yapılabileceğine ilişkin testler yılda bir defa gerçekleştirilmektedir. İşbu bilgilendirme notu, “Denizbank hesabı açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağını, bu süreçteki iş adımlarını ve prosedürleri ile ilgili özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Müşterilerimiz, acil durumlarda Bankamızın 08502220800 no’lu telefonu ile irtibata geçebilirler.

İnternet sayfasında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir.

Bankalar, BDDK’nın “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ”’in maddeleri uyarınca; internet bankacılığı hizmetine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda gerekli düzenleme, uyarı ve bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

İnternet bankacılığı, bilgisayar güvenliği ve diğer güvenlik uygulamaları ile ilgili açıklamalar aşağıda yer alan linkte yer almaktadır.

http://www.denizbank.com/acikdeniz/guvenlik

İnternet bankacılığı, bilgisayar güvenliği ve diğer güvenlik uygulamaları ile ilgili açıklamalar aşağıda yer alan linkte yer almaktadır. Meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri de aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://www.denizbank.com/acikdeniz/guvenlik

Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Çerezleri kapatmak için “Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikasını inceleyiniz..

Kapat

Döviz Çevirici

Kapat

İzin Pazarlama Button
Kapat

Kapat

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.

DenizBank, İnovasyonda Dünyanın 1 Numarası Seçildi.
Kapat
Yükleniyor...
Kapat
Yükleniyor...