Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

İç Denetim, İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi

DenizBank çatısı altında İç Denetimi İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi görev ve sorumlulukları ayrıştırılmış bir şekilde bulunur. Bu işlemler, uluslararası genel kabule sahip denetim standartları çerçevesinde, ülke içi mevzuatlar ve DenizBank‘ın gereksinimleri esas alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı ile Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı

 • DenizBank ve Grubun faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, Banka içi mevzuatlara uygun olarak; risklerin azaltılması, güvenilir muhasebe, finansal raporlama ve bilgi sistemi işlemlerinin sağlanması, beraberlik ve bütünlüğün sağlanması amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetir. Yönetim Kurulu’na/Denetim Komitesi’ne gerekli raporlamaları sunar.
 • Bu kapsamda yapılan çalışmalar, yeterlilik, uygunluk, etkinlik gibi değerlendirilmeler ile iç kontrol ve uyum personelleri tarafından belirli periyodlar ile raporlamalara tabi tutulur.
 • Bu görev içerisinde yurt içi eve yurt dışı iştirakler ve şubeler ile koordineli ve rutin iç kontrol ve uyum raporlamaları da bulunur.
 • Üçer aylık dönemler ile faaliyet, konu ve organizasyon bilgilendirmelerinde bulunur.
 • İç Kontrol faaliyetleri; Mali Kontrol Bölümü, Şubeler İç Kontrol Bölümü, Merkezi Kontroller Bölümü, Fon Yönetimi ve ilgili Operasyon Bölümleri, Kontrol Değerlendirmesi ve BT Kontrol Bölümü, Krediler ve Kredi Kartları Kontrol Bölümü olmak üzere çeşitli gruplar altında uygulanır.
 • Uyum faaliyetleri; Kurumsal Uyum Bölümü, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Bölümü aracılığı ile sürdürülür.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

 • Başkanlık bünyesindeki müfettişler tarafından, Grubun faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve bankacılık ilkelerine uygunluğu denetlenir.
 • İç denetim faaliyetlerinin tarafsız, bağımsız ve özenli bir biçimde sürdürülmesi ve Banka personellerinin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusunda çalışmalar yapar.
 • 5 farklı denetim koluna sahiptir. Bu kollar ve faaliyetleri şu şekildedir:

  Genel Müdürlük Süreçlerinin ve İştiraklerin Denetimi: Yıllık risk değerlendirmeleri ile Genel Müdürlük birimlerinin süreçleri ile yurt içi ve yurt dışı iştiraklerin aksiyon planına göre takibi ve süreçlerin analizi,

  Şube Denetimi: Şubelerin yıllık denetim planlarına yönelik çalışmaların yapılması ve analizi.

  İnceleme ve Soruşturmalar: Banka ile ilgili zarar, eksiklik, suistimal konularının incelenmesi, analizi ve önlemler alınması,

  Bilgi Sistemi Süreçlerinin Denetimi: DenizBank Finansal Hizmetler Grubu bilgi sistemi süreçleri ile ilgili bütün süreçlerin analizi,

  Denetim Yönetim Ofisi: DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun teftiş faaliyetlerine ilişkin gerekli planlama ve düzenleme yapılması, tespit, güncelleme ve raporlama işlemleri.

Risk Yönetimi Merkezi Başkanlığı

 • Risk yönetimi grubu, faaliyet strateji belirlenmesi ve risk yönetimi düzenlemeleri için çalışır.
 • Mevcut ve olası bütün risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analizi ve raporlanması ile Banka politika ve uygulamalarını şekillendirir.
 • Denetim Komitesi, Aktif-Pasif Komitesi, Kredi Komitesi, Risk Komitesi ve İç Kontrol, Uyum ve Teftiş Kurulu ile koordineli çalışmalar yaparak, ilgili tüm konuların sorumluluğuna sahiptir.
 • Risk limitlerini tespit ve takip etme ve risk yönetim stratejileri geliştirme, kredi riskinin takip, analiz, değerlendirme ve modellemeleri kredi tipine göre ilgili grupların kredi tahsislerini yönlendirme, operasyonel riskin yönetimi konularında çalışır.
 • Politika geliştirmede etkin olan bölümün çeşitli risk türlerine ait uygun faaliyetleri şöyledir:

  Piyasa Riski: Değişen piyasa koşullarına uyum sağlanmasına olanak tanıma

  Basel II/Kredi Riski: BDDK’nın Basel II yönetmeliklerine uygun olarak 1. Yapısal Blok kapsamındaki yasal kredi risk ağırlıklı varlıklarını hesaplama Likidite Riski: Banka’nın her şart altında yeterli likidite ve rezerve sahip olması için, belirlenen limitler dahilinde likidite yeterliliğini izleme
  Operasyonel Risk: DenizBank ve iştirakleri bünyesinde operasyonel risk taşıyan tüm faaliyetler, olayların nedenleri, etkileri, yapılan tahsilâtlar ve olayların tekrarını önleyici tedbirleri de içerecek bir şekilde kayıt altına alma

  Yapısal Faiz Riski: Banka’nın bilanço yapısı nedeniyle maruz kaldığı yapısal faiz oranı riskini gelişmiş modeller kullanarak izleme ve belirlenen limitler aracılığıyla üstlenilen riskleri kontrol etme.