Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Bilgilendirme Politikası

Bankamız bilgilendirme politikası; ilgili kanunlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu bir şekilde, SPK’nın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) çerçevesinde hazırlanarak Yönetim Kurulu’nun onayıyla kamuya açıklanmıştır.

I - AMAÇ

Bilgilendirme politikası ile ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgilerin, pay sahipleri ve menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

II - YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme politikasının oluşturulmasından, yürütülmesinden ve gözetiminden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu ve yerine getirilmesinden Genel Müdür, Üst Kurul Üyeleri, içsel bilgiye erişim kapsamında Mali İşler Grubu, , Yönetim Hizmetleri Grubu-, İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı ve Genel Sekreterlik çalışanları ile bütün iş kollarının ilgili yöneticileri sorumludur.

III - BİLGİLENDİRME ARAÇLARI

Bilgilendirmeler, özel durum açıklamaları, finansal tablo ve dipnotları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, internet sayfası, basın bültenleri, basın toplantıları, basın açıklamaları, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları, gazete ilanları ve seminerler aracılığıyla yapılmaktadır.

Özel Durum Açıklamaları:

İçsel bilgi veya sürekli bilgi oluşuna göre Tebliğ’de düzenlendiği şekilde ve belirlenen süreler dahilinde, Mali İşler Grubu Genel Müdür Yardımcısı gözetiminde Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü tarafından hazırlanır ve bilgilendirme fonksiyonundan sorumlu olan e-imza sahibi kişilerce imzalanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilerek yapılır. Yapılan açıklamalara KAP internet sitesinden (www.kap.gov.tr) ve Bankamız internet sitesinden (www.denizbank.com) ulaşılabilmektedir. Önemli nitelikteki açıklamalar Bankamız internet sitesinde İngilizce olarak da yayınlanmaktadır.

Finansal Tablo ve Raporlar:

Finansal tablo ve raporlar BDDK ve SPK düzenlemeleri, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır, bağımsız denetim veya bağımsız sınırlı denetimden geçirilerek, belirlenen süreler içinde KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanır. Finansal tablo ve raporlar ayrıca SPK, BDDK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’ne gönderilir. KAP’ta yayınlanmasının ardından raporlara Bankamız internet sitesinden de ulaşılabilinir.

Yılsonu finansal tablo ve raporları ilgili yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca bu ilanı müteakip yedi gün içinde yılsonu finansal raporlar dipnotsuz olarak Resmî Gazete'ye gönderilir.

Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporları:

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları BDDK’nın “Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve SPK’nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır. Yıllık Faaliyet Raporlarında başlıca aşağıdaki bilgilere yer verilir. Ara Dönem Faaliyet Raporlarında ise ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir.

 • Banka'nın tarihsel gelişimi
 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün değerlendirmeleri
 • Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri
 • Banka'nın sektör içindeki yeri
 • Sermaye ve Ortaklık yapısı
 • İştirakler hakkında bilgi
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin özgeçmişleri
 • Komiteler hakkında bilgi
 • Faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler
 • Finansal durum kârlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin bilgiler
 • Rating Bilgileri
 • İç Denetim, iç kontrol, uyum ve risk yönetim sistemlerine ilişkin bilgi
 • Risk yönetimi politikaları
 • Kar Dağıtımına ilişkin bilgi
 • Dönem içinde yapılan bağışlar
 • Alınan destek hizmetlerine ilişkin bilgi
 • Genel Kurul'a sunulan özet Yönetim Kurulu Raporu
 • Finansal tablo ve raporlar
 • Denetim Komitesi'nin değerlendirmeleri
 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İnternet Sitesi:

Bankamız Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış İnternet sitesi ile yatırımcıların ve diğer ilgili tarafların, güncel ve doğru bilgiye düşük maliyetli ve kolay bir şekilde erişilebilmesini hedeflemektedir. DenizBank İnternet sitesinde yer alan bilgiler:

 • Ticari sicil bilgileri,
 • Son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, hisse bilgileri,
 • Banka esas sözleşmesinin son hali ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayıları,
 • Özel durum açıklamaları
 • Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
 • Finansal tablo ve raporları (konsolide/konsolide olmayan)
 • Rating bilgileri
 • İzahname ve halka arz sirküleri
 • Genel Kurul toplantı gündemi, tutanağı ve hazır bulunanlar listesi, vekaleten oy kullanma formu
 • İç kontrol sistemine ve risk yönetimine ilişkin bilgi
 • Bankanın iştirak ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgi
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri
 • Genel Müdür ve Üst Yönetim üyelerinin özgeçmişleri
 • İnsan Kaynakları, Kar Dağıtım, Bilgilendirme, Ücretlendirme, Sosyal Sorumluluk ve Uyum politikaları
 • Etik kurallar
 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
 • İçsel Bilgiye erişimi olanlar listesi
 • Basın bültenleri
 • Etkinlikler

Basın Açıklamaları:

Yazılı ve görsel medya aracılığı ile gerekli görüldüğünde ya da ilgili kuruluşların taleplerinin değerlendirilmesi sonrası basın açıklamaları yapılmaktadır. Açıklamalar, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya konusuna göre bu kişilerin görevlendireceği banka yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Belirlenen yetkililer dışındaki çalışanlar banka adına beyanat veremezler. Basın açıklamalarında kullanılan finansal bilgiler mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde kamuya açıklanmış en son bilgilerden oluşmaktadır. Özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğuracak hususları da içeren konulara yönelik olarak düzenlenecek toplantı, tanıtım ve duyurularda; eşit bilgilendirmeyi sağlayacak şekilde öncesinde ya da eş anlı olarak gerekli özel durum açıklaması yapılmaktadır. Basın-yayın organlarında özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, yanlış haber ve söylentilere ilişkin olarak; haberi hazırlayan kuruluş tarafından düzeltme açıklamasının yayımlanması sağlanır ya da yeni bir basın duyurusu ile bilgilendirme yapılır.

Basın Bültenleri:

En az 3 ayda bir bankamızın finansal durumunu değerlendiren ve sıklıkla bankamız hakkındaki önemli gelişmeleri (halka arz, not artırımı, yeni faaliyet alanı vb.) kamuoyu ile paylaşmak, menfaat sahiplerinin en güncel ve hızlı şekilde bilgilendirmesini sağlamak amacıyla basın bültenleri yayınlanır. Finansallara ilişkin basın bültenleri raporların KAP’ta yayınlanmasını takiben basına servis edilmektedir. Yeni çıkarılacak ürün, kampanya ve etkinliklere yönelik olarak da basın bültenleri hazırlanmaktadır.

Seminerler:

Bankamız Baş Ekonomisti tarafından sektörel ve bölgesel bazlı yatırımcıları, müşterileri ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlenir. Çeşitli sektörlerin temsilcilerinin katılımcı olarak yer aldığı toplantılarda sunumlar ve soru-cevap yoluyla bilgilendirmeler yapılır.

Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları:

Banka gerekli gördüğü durumlarda ya da gelen talepler doğrultusunda; analistlere, pay sahiplerine, kredi kuruluşları, rating şirketleri, kurumsal yatırımcılar ve diğer menfaat sahiplerine bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantılar belli bir takvime göre düzenlenmeyip, sıklığı ve zamanlaması ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze, telekonferans ya da video-konferans yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Banka ile arasında gizlilik anlaşması olmayan kurum ya da kişilerle ile sözlü ya da yazılı olarak paylaşılan bilgiler kamuya açıklanmış finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarında yer alan ve ticari sır kapsamına girmeyen bilgilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda söz konusu bilgilere diğer tarafların da ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Gerekli hallerde e-mail yolu ile de bilgi aktarımı sağlanır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan Duyurular:

Bankalar Kanunu, SPK, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, yıllık finansal tablo ve raporların ilanları ile sermaye artırımı ve kar payı dağıtımına ilişkin ilanlar gerek Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır. Ayrıca yıllık finansal tablo ve raporların belirlenen sürelere uygun olarak Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete’de ilanı yapılmaktadır.

IV - ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Pay sahipleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile kesinlenmiş bulunan aşağıdaki hususlar için Özel Durum Açıklaması veya KAP bildirimi yapılır ve ayrıca Bankamız internet sitesinde de yayınlanır:

 • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri
 • Pay sahiplerinin Genel Kurullara katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği,
 • Oy kullanma süreci veya vekaleten oy kullanma koşulları,
 • Gündem maddeleri kapsamındaki konularla ilişkili olan ve toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelenmesine sunulması gereken bilgi dokümanları,
 • Genel Kurul Toplantı kararları ve toplantı tutanakları,
 • Katılımcıların toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin hazır bulunanlar listesi,
 • Kar Payı ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuru.

Genel Kurul Toplantılarına ilişkin ilan, gündem maddeleri ve maddeler kapsamında pay sahiplerinin incelemesine sunulacak dokümanlar ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Sistemi’ne (EGKS) de girilmektedir.

V - İÇSEL BİLGİYE ERİŞİM

Tebliğ’de öngördüğü şekilde içsel bilgiye erişimi olan kişilerin listesi hazırlamış ve listede yer alan kişilere listede bulunduklarına dair bilgi verilmiştir. Listede bulunan kişiler özel durumların kamuya açıklanmasına kadar söz konusu bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uyulması ve ihlalin sonuçları ve yaptırımları konusunda bilgilendirilmişlerdir. İçsel bilgiye erişimi bulunan kişilerin unvanları, grup ve bölümlerin isimleri internet sayfamızda yer almaktadır ve liste değişikliğe uğradıkça güncellenmektedir. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Tebliğ kapsamında bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılır.

VI - İÇSEL BİLGİNİN AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

Banka meşru çıkarlarının korunması ve kamunun yanıltılmasına yol açmaması için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. Söz konusu bilgilerin gizliliğini sağlayacak önlemler alınır.

VII - İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Tebliğ’in 4. Maddesinde verilen tanımlar dikkate alınır.

VII - KAMUYA AÇIKLAMA YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Özel durum açıklamaları ve diğer KAP bildirimleri dışındaki araçlar kullanılarak yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür’ün görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.

Mevcut ve potansiyel pay sahiplerinin, analistlerin, kredi derecelendirme kuruluşlarının, muhabir bankaların ve çeşitli kredi kuruluşlarının bilgi taleplerinin karşılanması kapsamında Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim ile Finansal Kurumlar Bölümü kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Üst Yönetimin yetkilendirmeleri doğrultusunda Banka adına iletişimde bulunabilirler.

IX - HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ/DOĞRULANMASI

DenizBank yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında DFHG ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda takip edilen haberler her gün Üst Düzey Yöneticilere, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim birimlerine yönlendirilmektedir.

Bankamız prensip olarak piyasa söylentileri ve asılsız olduğu belirgin olan haberler hakkında herhangi bir görüş bildirilmez. Ancak, pay sahiplerinin, potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Tebliğ’de belirtilen esaslara uygun olarak bir açıklama yapılır.

X - GELECEĞE YÖNELİK BİLGİLERİN AÇIKLANMASI

Geleceğe yönelik bilgiler yazılı ya da sözlü olarak kamuya açıklanabilir. Bankanın finansal durumu ve faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik bilgilere faaliyet raporları, basın bültenleri ve diğer bilgilendirme dokümanlarında yer verilebilmektedir. Geleceğe yönelik bilgilerin Banka’nın mevcut finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile kamuya açıklanmış diğer bilgiler ile uyumlu olmasına, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermemesi ve yanıltıcı olmaması sağlanır. Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminler ile gerçekleşmeler arasında önemli farkların oluşması durumunda gerekçeleri kamuya açıklanır.