Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

DenizBank A.Ş (“DenizBank”), rüşvet ve yolsuzluğu önlemek adına ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum konusunda kararlıdır. Hizmet ve faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda en yüksek standartları sağlamayı hedeflemektedir.

DenizBank, yolsuzlukla mücadeleye ilişkin temel görevlerini ve amaçlarını; süreç paydaşlarını, paydaşların görev, yetki ve sorumlulukları ile beraber; bireyler, tüzel kişiler, resmi kuruluşlar ve temsilciler de dahil üçüncü taraflarla olan ilişkileri de kapsayacak şekilde Banka ve İştirakleri yolsuzlukla mücadele sisteminin temel ilkelerini tanımlamıştır. Bu kapsamda, ilgili Türk kanunları, metodolojiler, ilkeler ve en iyi uygulamalar uyarınca “DenizBank Yolsuzlukla Mücadele Politikası”nı oluşturmuştur.

DenizBank Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Politika ile yolsuzlukla mücadeleye ilişkin genel bir metodoloji oluşturulması ve tüm Banka ve İştirakleri tarafından aynı yaklaşımın uygulanması sağlanmaktadır. Banka ve İştiraklerinin tüm çalışanları, yolsuzlukla mücadele bilinci ile hizmet vermekte olup yolsuzlukla mücadeleye ilişkin kanunlara, bu Politikaya ve etik ilkelere uyacaklardır.

DenizBank, Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında tüm çalışanların Politika hükümlerini okuyup anladıklarını teyit etmelerine ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunmalarına yönelik sistemsel geliştirmeler yapmıştır.

Ayrıca, uygulamada sürdürülebilirliği sağlamak ve çalışanların farkındalığını artırmak amacıyla, Politika hükümleri ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin konularda çalışanlara sınıf içi ve sistemsel eğitimler verilmekte ve düzenli aralıklarla duyurular yapılmaktadır.

DenizBank, çalışanların zimmet, suistimal, rüşvet, yolsuzluk vb. Banka itibarının zedelenmesine, çıkar çatışmalarına ve finansal kayıplara neden olabilecek işlemleri güvenli ve gizli bir şekilde bildirebilmesine yönelik “Etik Bildirim Hattı” nı devreye almıştır. Bildirimler, telefon, e-mail ve Banka içi portal dahil her türlü iletişim yöntemiyle Uyum Görevlisi ’ne direkt olarak yapılabilmektedir.

Çalışanların diğer uyum prosedürleri ve etik kurallara uyumları yanı sıra, yolsuzlukla mücadele görevlerini devamlı surette ve hatasız olarak yerine getirmeleri hususu; personel performans değerlendirmelerinde de göz önünde bulundurulmaktadır.

DenizBank, yolsuzluk risklerini etkili bir şekilde tespit etmek, değerlendirmek ve azaltmak için gerekli kontrol mekanizmalarını kurar, prosedürleri oluşturur ve kontrol sonuçlarına ilişkin aksiyonları alır. Bu kapsamda, Banka, yolsuzlukla mücadelede önemli fonksiyon, faaliyet türleri, iş süreçleri ve pozisyonları belirler, çıkar çatışmalarını önleyici tedbirleri alır, hediye ve ağırlama masraflarına ve yolsuzluğa konu olabilecek diğer tüm alanlara ilişkin kuralları belirler.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın ihlal edilmesi durumunda, olayın içeriğine göre ilgili Türk Kanunları ve Banka uygulamaları uyarınca iş akdinin feshine sebep olabilecek disiplin cezaları / adli yaptırımlar uygulanabilecektir.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında, çalışanların yanı sıra tedarikçilerin, yüklenici ve müşterilerin, ilgili diğer üçüncü kişilerin de bu esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlaması zorunludur.

Bunu sağlamak için, karşı taraflarla yapılan sözleşme/anlaşma/protokol vb. evrakta ilgili hükümlere yer verilmektedir.

Banka ve İştirakleri yolsuzluk faaliyetlerine adı karışan veya karışma ihtimali olan karşı taraflarla olan iş ilişkisi risklerini azaltmak için gerekli çabayı gösterir.

DenizBank, güvenilirlik, doğruluk, saydamlık ve cevap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında, yetkilerin yanlış ve kötüye kullanımının engellenmesini, kaynakların hukuka uygun olarak kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında, DenizBank;

 • yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ilkelere uyum sağlamayı,
 • bilgilendirmeler ve eğitimler aracılığı ile çalışanları ve müşterisi olan/ olmayan gerçek/ tüzel kişiler arasında yolsuzlukla mücadele kültürünü geliştirmeyi,
 • politika ve prosedürlerin uygulanmasıyla ilgili kontrolleri yapmayı,
 • yolsuzluk faaliyetlerini belirleme ve sınırlamak için önlemler geliştirerek gerekli tedbirleri almayı,

ilke edinmiştir.

DenizBank ve kendisi ile sözleşme akdeden taraflar, yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan “Yolsuzlukla Mücadele Kuralları” na uymayı, doğrudan veya dolaylı olarak şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla aşağıda belirtilen ve/veya benzeri eylemlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

Yolsuzlukla Mücadele Kuralları

 • Rüşvet vermek veya rüşvet verme sürecinde aracılık yapmak, diğer bir deyiş ile şahsın kendi resmi görevini, rüşvet verenin yararına ve/veya tabi olduğu ilgili mevzuata ve uluslararası düzenlemelere aykırı olarak yerine getirmeye teşvik etmek amacı ile herhangi bir mali veya diğer kar/ avantajı sağlamak veya sağlamayı vaat etmek.
 • Yolsuzluk ödemesi yapmak, diğer bir deyiş ile Banka ve/veya iştiraklerinin yöneticisinin konumunu göz önünde bulundurarak rüşvet veren yararına davranması/ davranmaması için, kendisine yasadışı para, menkul kıymet veya diğer mülkiyetlerin transferinin yapılması veya mülkiyet hizmetlerinin söz konusu yöneticiye sunulması veya mülkiyet haklarının söz konusu yöneticiye sağlanması.
 • Kamu görevlilerine rüşvet vermek, diğer bir deyiş ile Banka ve/veya Banka’nın iştirakleri için rekabet veya diğer avantajları sağlamak veya işi almak/devam ettirmek adına kamu görevlisinin resmi görevlerini yerine getirmesini etkilemek amacı ile herhangi bir mali veya diğer kar / avantaj sağlamak veya sağlamayı vaat etmek.
 • Taraflar, kendileri veya üçüncü şahıslar için, para, mücevherat, diğer menkul kıymetler veya mülkiyet hakları şeklinde;
  • Kar elde edemez veya bu karı belli bir tarafa yasadışı bir şekilde sunmak amacıyla görevi kötüye kullanamaz, görevin kötüye kullanılmasına aracılık edemez.
  • Rüşvet teklif edemez, veremez, vaat edemez, isteyemez, kabul edemez ve bulunulan konum nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan her türlü yetkiyi kötüye kullanamaz. Unvanın diğer yasa dışı kullanımlarına ilişkin faaliyetler gerçekleştiremez.
  • Banka ve/veya iştiraklerinin nam ve hesabına yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremez.