Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Tedarikçi İş Etiği Kuralları

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu; DenizBank A.Ş.’nin kendisi ile çeşitli finansal ve teknolojik hizmetleri aynı çatı altında sürdürmek amacıyla oluşturulmuş iş bu Tedarikçi İş Etiği Kuralları imzalandığı tarihinde EK-1’de sayılan yurt içi ve yurtdışı iştirakleriyle ile Sözleşme süresi boyunca DFHG’na dâhil olacak olan yeni şirketler kapsamındaki tüm tüzel kişileri ifade eder.

DFHG olarak adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. DFHG olarak, ticari faaliyette bulunduğumuz şirketler ile olan ilişkilerimizi önemser ve tedarik zincirimizi etik, sosyal ve çevresel faktörlerle bütünleştirmeyi temel sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ederiz. Bu nedenle, Tedarikçi İş Etiği Kuralları ile bize ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerimizden uymalarını beklediğimiz minimum etik, sosyal ve çevresel davranış standartlarını belirleriz.

Bu sebeple, sorumlu satın alma politikamızın gereği olarak tedarikçilerimizden beklentimiz:

 • Kendi çalışma koşullarında iş etiği kurallarına koşulsuz uyulması,
 • İş etiği kurallarının tüm çalışanlarına bildirilmesi ve çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermeleri ve uyum sağlamaları,
 • İş Etiği kurallarına çalışanların sürekli ulaşabilir olmasıdır.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ile çalışan her tedarikçinin web sitemiz aracılığıyla Tedarikçi İş Etiği Kuralları'na erişim hakkı bulunmaktadır. Bu etik kurallar, DFHG tarafından yayınlanan her bir teklif talebinin / ihalenin bir parçasıdır. Tüm tedarikçilerimizden bu İş Etiği Kuralları'nı okuyup anlamalarını, bu kurallarda belirtilen ilke ve değerlere uygun hareket etmelerini, kendi olası alt işverenleri ve tedarikçileri tarafından uyulduğunu da garanti etmelerini ve bunu yazılı olarak teyit etmelerini rica ediyoruz.

Özellikleri

1. Kanunlara ve Yönetmeliklere Uyum

DFHG ticari faaliyetlerinde uluslararası ticaret kanunlarına uygun olarak hareket etmektedir ve tedarikçilerimiz de ilgili tüm uluslararası ticaret kanun ve yönetmeliklere uymalıdır.

2. Rekabet Hukuku

Mal ve hizmet sağlayan tüm şahıs ve tüzel kişi tedarikçiler, iş yaptıkları yetki alanlarını yöneten tekelcilik ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdırlar. Tedarikçilerimiz faaliyetlerini serbest rekabete saygı çerçevesinde gerçekleştirmeli; rekabeti yasa dışı yöntemlerle engelleyen uygulamalardan ve aşağıda sayılanlar da dâhil olmak üzere bütün haksız rekabet uygulamalarından kaçınmalıdırlar:

 • Rakip şirketlerle fiyat, ürün, üretim seviyesi, müşteri dağılımı, pazar veya pazar payı, belirli müşterilerin veya tedarikçilerin boykot edilmesi vb. gibi konularda pazarlık etmek ya da sözleşme imzalamak veya rekabeti engelleyici her türlü diğer uygulamalardan,
 • Baskın bir pozisyonu kötüye kullanmaktan,
 • Rakip şirketlerin itibarını zedelemekten.

3. Yolsuzlukla Mücadele Politikası

DFHG, rüşvet ve yolsuzluğu önlemek adına ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum konusunda kararlıdır. Hizmet ve faaliyetlerinde dürüstlük, saydamlık, hesap verilebilirlik, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda en yüksek standartları sağlamayı hedeflemektedir.

DFHG ve kendisi ile sözleşme akdeden taraflar, yolsuzluğun ve rüşvetin önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan "Yolsuzlukla Mücadele Kuralları"na uymayı, doğrudan veya dolaylı olarak şahsen veya üçüncü şahıslar aracılığıyla aşağıda belirtilen ve/veya benzeri eylemlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.

 • Haksız bir çıkar ya da avantaj elde etmek amacıyla, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilerin, kamu çalışanlarının, yetkililerin veya DFHG çalışanlarının kararlarını etkilemeye yönelik hiçbir ödeme, hediye, ikramiye, bağış, iş teklifi, sponsorluk, ayrıcalıklı muamele ya da başka bir çıkar teklif etmeyeceklerini,
 • DFHG çalışanlarından ve diğer üçüncü taraflardan hediye, ödeme ya da kişisel çıkar sağlayan başka şeyler kabul etmeyeceklerini,
 • Faaliyetleri muhasebe kayıtlarında ve operasyonel kayıtlarda doğru bir şekilde yansıtmak amacıyla, herhangi bir veriyi ya da bilgiyi atlamadan, saklamadan ve değiştirmeden, bütün işlem, gelir ve giderlerin muhasebe kayıtlarını düzgün bir sistemle tutacaklarını,
 • İşlemleri hızlandırma amaçlı ödemeler yapmayacaklarını taahhüt ederler.
 • Tedarikçilerin herhangi bir kuruluşa, bireye rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şeyi vermesi, teklif etmesi, kuruluş veya bireylerden bunları kabul etmesi yasaktır.
 • DFHG ile iş yapan tedarikçiler, herhangi bir kuruluş veya kişi lehine haksız ayrımcılığa yol açabilecek veya bir usulsüzlüğün varlığı izlenimini yaratabilecek bir davranışta bulunamaz.

4. Kara Paranın Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi

Yasa dışı kaynaklardan gelen fonların finansal sisteme girmesini ve finansal sistemde kullanılmasını engellemek, DFHG'nin bir görevi ve yasal yükümlülüğüdür. DFHG olarak, bu görevi yerine getirmek amacıyla günlük finansal faaliyetlerimizde mevcut mevzuat ve uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik bir model uygulamaktayız.

Aynı şekilde, tedarikçilerimiz de kara para aklama ve terör finansmanı eylemlerinde bulunmamalıdır. Bu amaçla, bu tür riskleri engellemek için gerekli önlemleri alacaklarını taahhüt ederler.

Ayrıca, DFHG olarak bazı ulusal veya uluslararası düzenlemelerle uygulanan ve belirli ülkeler, şirketler ya da kişilerle ticaret yapmayı yasaklayan ekonomik yaptırım ve ambargolara uyum kapsamında gerekli prosedür ve sistemleri uygulamaktayız. Tedarikçilerimiz de bu uygulamalara riayet etmeli ve faaliyetlerinde söz konusu ekonomik yaptırım ve ambargoları ihlal etmemek ve DFHG'yi bu tür risklerle karşı karşıya bırakmamak amacıyla uygun gördükleri önlemleri almalıdırlar. Söz konusu mevzuata tabi tedarikçilerimiz, bu ekonomik yaptırım ve ambargolara uymak ve yasa dışı fonların finansal sisteme girmesine ve finansal sistemde kullanılmasına engel olmak için gerekli politika ve prosedürleri uygulamak durumundadır.

5. Siyasi Yardımlar

DFHG olarak siyasi çoğulculuğa saygı çerçevesinde çalışıyoruz. DFHG olarak politik ve dini kuruluşların faaliyetlerine katılmıyor ve söz konusu faaliyetleri finanse etmiyoruz. Hiçbir seçim kampanyasına destek vermiyor ve hiçbir siyasi partiye yardım veya bağış yapmıyoruz.

Bu bakımdan, tedarikçilerimizin de DFHG adına herhangi bir politik ve dini kuruluşa siyasi yardımda ve faaliyette bulunmaması gerekmektedir.

6. Çıkar Çatışmaları

Kişisel ya da ailevi bir durum, arkadaşlık ilişkisi veya başka bir dış koşulun, tedarikle ilgili kararlarda çalışanlarımızın tarafsızlığını etkilemesi halinde çıkar çatışması ortaya çıkar.

DFHG çıkar çatışmasına konu olmuş bir çalışanın bağımsız olarak hareket etmesine ve karar almasına sınırlama getirir. Çıkar çatışması ihtimali ortaya çıktığında çalışan, nasıl hareket edeceğine dair görüş almak için vakit kaybetmeden bir üst yöneticisini ve/veya Uyum Bölümü'nü bilgilendirmek zorundadır.

Aynı şekilde, tedarikçilerimiz de tam ve sürekli bağımsızlığı sağlamak için müşterimiz, tedarikçimiz, rakibimiz veya çalışanımız olan kişilerle özel ilişkileri ya da iş ilişkileri bulunmasından dolayı, tedarik süreçlerinde gerçekleşen veya gerçekleşebilecek çıkar çatışmalarını tarafımıza bildirmelidir.

DFHG, çıkar çatışması riskini en aza indirgemek için, yakın akrabalarla birlikte çalışmanın sınırlandırılması ilkesine bağlı kalır ve aile ilişkilerine dayalı imtiyazlara izin vermez.

Bir ürünün veya hizmetin alınması veya sözleşme sürecinin başlangıcıyla, hissedarlarından, yönetiminde üyelerden veya çalışanlarından birinin, son 3 yıl içinde DFHG çalışanı olması ve yapılan anlaşma veya satın alımla ilişkisi bulunması durumu da bildirilmelidir. Tedarikçilerimiz, aynı zamanda ilişkili kişinin, DFHG'nin kiralama veya satın alım teklif sürecine dâhil olduğu durumlarda, bu kişinin tedarikçiye ticari bir ilişki ile hizmet vermesi durumunu da tarafımıza bildirmelidir.

DFHG ile iş yapan tedarikçiler, herhangi bir DFHG çalışanını, çalışanın tarafsızlığına veya bağımsız karar verme durumuna zarar verecek şekilde etkilememeli veya etkilemeye çalışmamalıdır. Tedarikçiler çalışanı, çalışanın pozisyonunu kendisi veya başkası adına haksız avantaj sağlamak amacıyla kullanması yönünde etkilememeli veya etkilemeye çalışmamalıdır.

Tedarikçilerimiz ürün veya hizmet alımında / satımında doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluğu bulunan bir DFHG çalışanı ile ticari bir ilişki içine giremez. Çalışanın ailesinden bir kişiyi istihdam edemez, ticari ilişki içine giremez.

7. Çalışma Koşulları

I. Baskı Yoluyla Çalıştırma Yapılmaması

Tedarikçilerimiz sadece gönüllü iş gücü kullanmalı ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam etmelidir. Çalışanlarına herhangi bir tehdit, güç, sahte iddialar veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanarak çalıştırmaya başvurulmamalıdır.

II. Çocuk İşgücü İstihdam Etmemek

Yerel kanunlarda, daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (ILO sözleşmesi No.138'de belirtilen hariç) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

III. Dokunulmazlıkların İhlal Edilmesi

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, hukuka ve etik kurallara aykırı olup tedarikçiler tarafından ihlallere hiçbir şekilde tolerans gösterilmemeli, ihlal meydana gelmemesi ve ihlal meydana gelmişse olumsuz sonuçlarının giderilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.

IV. Tazminat ve Ücretlendirme

Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, tazminat, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, sosyal haklar yürürlükteki iş mevzuatına uygun olmalıdır.

V. Çalışma Saatleri

Tedarikçiler, yerel mevzuat maksimum çalışma saatinde değişiklik yapmadığı sürece ve olağanüstü iş koşulları haricinde, çalışanlardan düzenli olarak haftada 45 saatten çok ve toplamda çalışma haftası süresince (fazla mesailer de dâhil olmak üzere) 55 saatten fazla çalışmasını talep etmemelidir. Tedarikçiler, fazla mesainin çalışan tarafından gönüllü olarak yapıldığının yazılı onayını almalı, yerel ve ulusal yasalara veya yönetmeliklere uygun şekilde ödemesinin yapılmasını sağlamalıdır. Olağanüstü iş koşulları haricinde çalışanların Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen yasal mevzuatlara uygun olarak çalışması sağlanmalıdır.

VI. Ayrımcılık Yapılmaması

Tedarikçiler, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma dâhil, istihdamla ilgili tüm kararlarda ırk, renk, ülke, cinsiyet, din, engelli vb. durumlarda ayrımcılık yapmamalıdırlar.

VII. Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü

Tedarikçilerde çalışanlar kendi tercihlerine göre yasal organizasyonlara katılmakta özgürdürler. Tedarikçiler çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanıyıp saygı göstermelidir. Çalışanlar bu organizasyonlara katılmalarından dolayı tehdit edilmemelidir.

8. Şeffaflık, Doğruluk ve Dürüstlük ya da Bilgi / Belge Kayıt Düzeni

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Tedarikçi, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasa ve yönetmelik gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Düzenleyici kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olmalıdır.

9. Hediye

DFHG tarafından ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek, herhangi bir hediye (menfaat, imtiyaz, hak vb.) kabul edilmez, tedarikçilerimiz bu tip hediyeler teklif etmemelidir.

10. İş Sağlığı ve Güvenliğine Uyum

İş Sağlığı ve Güvenliği için tedarikçilerimizden beklentimiz;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymaları,
 • İşçilere, uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılayan veya daha üstün güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamalarıdır.

11. Veri Gizliliği

Tedarikçilerimiz, ticari ve kişisel bilgilerin gizliliğini korumalı, tüm gizlilik ve veri koruma yasalarına uyulmasını sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almalı ve bu yasalara uymalıdır.

12. Sürdürülebilirlik ve Çevre

Tedarikçilerimiz, tüm geçerli çevre yasalarına, yönetmeliklere ve standartlara uymalı, tedarik ettiği ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini düşürmek için çevreye zararı önleyici yaklaşımlar sergilemelidir. DFHG ile iş yapan tedarikçiler, sürdürülebilir gelişme hedefinde, çevreye ve gelecek nesillerin haklarına saygı göstererek, malzeme kaynaklarından sorumlu bir şekilde yararlanacağını ve çevre dostu teknolojilerin yayılımını destekleyeceğini taahhüt eder.

13. İş Etiği Uygulama Prensipleri

Tedarikçilerimiz, giriş kısmında belirtilen sorumlu satın alma politikamızın gereği olarak beklentilerimizi karşılamalı ve şirketi temsilen imza yetkilisi tarafından bu standartlara bağlı kalacağına dair taahhütte bulunmalıdır. DFHG tedarikçilerin iş etiği kurallarına uyumunu takip edebilir veya bu denetimi yapmak üzere bir üçüncü şahıs görevlendirebilir. Bu davranış kurallarına yönelik bir ihlal olması halinde, tedarikçi ile olan ilişkimizi sürdürmeme hakkımız saklıdır.

DFHG, yasalara aykırı veya bu kurallarıyla çelişen bir şekilde davranan herhangi bir tedarikçi çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya tedarikçiyle iş birliğini kesebilir.

14. Etik Bildirim Hattı

Tedarikçilerimiz geçerli mevzuat hükümlerinin veya İş Etiği Kurallarının ihlal edildiği bir durum veya uygulama ile karşılaştıklarında etikbildirimi@denizbank.com.tr adresine e-posta göndererek bildirim yapabilirler.

Bu “Tedarikçi İş Etiği Kuralları”nı okuduğumuzu, burada öngörülen gereklilikleri anladığımı/zı ve kabul ettiğimizi onaylarım.

Tedarikçi Firma Unvanı /Adı:

Kaşe ve İmza:

Tarih:

Ek-1: DenizBank Finansal Hizmetler Grubu İştirakler

 • DENİZBANK A.Ş
 • DENİZBANK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
 • DENİZ FAKTORİNG A.Ş
 • DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş
 • INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş
 • EKSPRES GAYRİMENKUL TURİZM YATIRIM İŞLETME VE TİCARET A.Ş
 • DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
 • DENİZBANK KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş
 • DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
 • EURO DENİZ INTERNATIONAL BANKING UNIT LIMITED
 • DENİZBANK AG (WIEN)
 • JSC ''DENİZBANK MOSCOW''
 • FASTPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş
 • NEOHUB TEKNOLOJİ YAZILIM PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK A.Ş
 • AÇIK DENİZ RADYO VE TELEVİZYON İLETİŞİM YAYINCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş
 • NEOHUB BULUT TEKNOLOJİLERİ A.Ş
 • DENİZ IMMOBILIEN SERVICE GmbH
 • CR ERDBERG EINS GmbH & Co KG