Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Kar Dağıtım Politikası

Denizbank A.Ş.’nin (“Denizbank”) genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Denizbank tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Denizbank tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan meblağsafi kâr (“Safi Kar”) olacaktır. Safi Kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

(a) Bu meblağın % 5'i, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır

(b)(a) bendinde belirtilen sınıra ulaşıldıktan sonra da;

1) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

2) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,

3) Ödenmemiş kar payları,

Genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(c) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Denizbank Esas Sözleşmesinde öngörülen (1) isteğe bağlı yedek akçeler usulüne göre ayrılmadıkça ve (2) pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına veya karın ertesi hesap dönemine ötelenmesine veya Yönetim Kurulu üyeleri ile Denizbank’ın memurlarına ve çalışanlarına, çeşitli amaçlarla Denizbank tarafından kurulmuş vakıflara veya diğer kişilere Safi Kardan ödeme yapılmasına karar veremez.

Senelik kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihe bakılmaksızın, hesap dönemi için yıllık kar payları, Denizbank tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden pay sahiplerine dağıtılır. Esas Sözleşme madde 32 hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya ödenen karlar geri alınmaz.

Bu politikanın hazırlanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu yetkisindedir.