Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Ücretlendirme Politikası

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu (DFHG) Ücretlendirme Politikaları

Amaç

İşbu Ücretlendirme Politikaları, BDDK’nın Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte yaptığı ve 9.6.2011 tarih/27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliği dikkate alarak, 14.4.2010 tarihinde DenizBank Yönetim Kurulu’nca onaylanan Personel Yönetmeliği’nin “parasal ve sosyal haklarının” temel esaslarını oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Bankamızda ücret politikaları, uluslararası normlar ve yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde liyakat ve eşitlik ilke ve standartları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu politikalar Bankamızın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile uyumludur.

Özellikleri

Sorumluluklar

Ücretlendirme Komitesi; Ücretlendirme politika ve uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. DenizBank Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından icracı olmayan iki üyenin Ücretlendirme Komitesi’ne atamasını yapar. İnsan Kaynakları Bölümü’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı komitenin sekretarya görevini yürütür.

Ücretlendirme komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi esaslarını da gözeterek değerlendirir. Ücretlendirme politikasının etkinliğinin sağlanmasını teminen bunlara ilişkin önerilerini her yıl Şubat ayında rapor halinde DenizBank Yönetim Kurulu’na sunar. Ayrıca performansa dayalı yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler ve yapılan ödemelerin şekli ile ortalama miktarlarına ilişkin bilgiler yıllık faaliyet raporunun İK uygulamaları bölümünde yayımlanır.

İnsan Kaynakları Bölümü, ücretlendirme politikaları ve prosedürü çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

Uygulama

Genel İlkeler

Temel insan kaynakları politika ve ilkelerimizden birisi, “adil ve güvenilir ücret yönetimi” anlayışıdır. Buna göre ücret yönetim sistemimiz; başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden, ödüllendiren, piyasa ve günün koşullarına uygun, adil ve güvenilir ücret ile diğer yan haklardan oluşmaktadır.

Tüm yönetici ve çalışan ücretleri, sadece kar ya da gelir gibi kısa dönemli performanslar dikkate alınmaksızın, bankanın etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri ve üstlendikleri sorumluluklar ile uyumlu olacak şekilde belirlenir.

İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ile personeline yapılacak ödemeler denetim ya da gözetimde bulundukları veya kontrol ettikleri faaliyet biriminin performansından bağımsız olacak şekilde, ilgili personelin kendi fonksiyonuna ilişkin performansı dikkate alınarak belirlenir.

Teşvik ödemeleri bankanın kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde, objektif koşullara bağlı kalarak ve alınan risklerin vadesi dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Her yıl gözden geçirilen bu uygulamalara ait kriter ve modeller, şeffaf yönetim anlayışı içinde Personel Yönetmeliği ve Denizportal / İnsan Kaynakları sayfasında detaylı biçimde paylaşılır.

İnsan Kaynakları Bölümü, her yıl bağımsız araştırma şirketlerinden temin ettiği “ücret araştırma” raporlarından faydalanarak ve kurum içi dengeleri de gözeterek belirlediği ücret artışlarını Yönetim Komitesi (Management Board-MB) onayına sunar.

Ücret Artış Süreci

DFHG’nin genel bütçe çalışması kapsamında İnsan Kaynakları Bölümü’nün önerisiyle oluşturulmuş personel bütçesi, Yönetim Komitesi’nin (MB) görüşü alındıktan sonra genel bütçe ile birlikte DenizBank Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Belirlenen personel bütçesi doğrultusunda, ücret artış çalışmaları CEO onayını takiben Ücretlendirme Komitesi’ne sunulur. Ücretlendirme Komitesinin kontrol ve Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesini takiben zamlı ücret ödemeleri Mart ayında içinde gerçekleştirilir.

Bonus Ödemeleri Süreci

Bonus ödemesi, DFHG Yönetim kademesinde görev yapan müdür ve üstü ünvanlara, ayrıntısı 02.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren, P-İKB.020 1.0 no’lu DFHG Ücretlendirme Politikaları Prosedüründe belirtildiği şekilde yapılır.

Yöneticilere yapılan yıllık bonus ödemelerinin bütçesi, belirlenerek İlgili tutar aylık dönemler itibariyle reeskont edilerek giderleştirilir.

Ücretlendirme Komitesi’nin kontrol ve Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunulmak üzere bilgilendirilmesinin ardından cari yılı takip eden Mart ayı içinde gerçekleştirilir. Bütçe doğrultusunda, geçmiş dönem performansının yanısıra DFHG’nin uzun vadeli strateji ve hedeflerine yaptıkları katkıya göre yapılır.

Bonus Ödeme Koşulları

Performansı ödüllendirmeye dönük teşvik sistemi niteliğindeki her türlü tazminat ödemeleri, çalışanların geçmiş performansı ile Bankanın uzun vadeli performansına katkısı dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir.

Bu kapsamda olan ilgililerin, ödemenin yapıldığı tarihte DFHG nezdinde halen çalışıyor olması zorunludur, görevini ifa ederken Bankanın güvenirliğini ve bu şekilde faaliyet gösterilmesini tehlikeye düşürecek şekilde kurumu zarara uğratmaması veya zarara uğramasına sebep olabilecek nitelikte bir eylemde bulunmaması veya belirtilen hallere ilişkin risk görülmemesi, İş Kanunu’nun öngördüğü haklı ve geçerli sebepler dolayısıyla veya Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde kurumla olan hizmet sözleşmesi DFHG’nin kararıyla sona erdirilmemiş olması gerekmektedir.

Erteleme miktarı ve erteleme kapsamındaki Bonus ödeme koşulları ise P-İKB.020.1.0 no’ lu DFHG Ücretlendirme Politikaları Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.